Wat is een horoscoop?

Astrologie

Astrologie gaat er vanuit dat de kosmos en de aarde met elkaar in relatie staan. De astrologie is een symbolen- en ervaringsleer die de samenhang bestudeert tussen gebeurtenissen op aarde en de bewegingen van de hemellichamen. Er is echter geen direct causaal verband maar er is een analoge samenhang. Bepaalde planeetstanden ten opzichte van elkaar en de aarde krijgen dan een bepaalde symbolische betekenis. Het principe ‘zo boven-zo beneden’ weerspiegelt de verbondenheid van de hemel met de aarde. Binnen de astrologie wordt er gewerkt met de acht planeten welke zich bewegen in ons zonnestelsel en de twee lichten namelijk de Zon en de Maan. De twee lichten zijn de hemellichamen die de meest directe relatie hebben met de biologische ritmen van levende wezens op de aarde. Het ritme van de seizoenen en van de getijdenstroom zijn daar de bekendste voorbeelden van.

Zingeving

De mens heeft altijd gezocht naar de betekenis van het leven. Men stelde zich vragen als: ‘Wie ben ik eigenlijk?’ , ‘Waarom ben ik op aarde?’ , ‘Wat betekenen de dingen die ik meemaak?’ en ‘Waarom heb ik bepaalde ervaringen?’ en ‘Wat zijn de gevolgen daarvan?’ Om de samenhang in het leven te ontdekken en de antwoorden te vinden op al deze vragen ging de mens de nachtelijke hemel observeren. Men ontdekte dat bepaalde gebeurtenissen op aarde samenhingen of analoog waren met wat men aan de hemel zag staan. Door deze observaties heeft men ervaringen opgedaan en is de astrologie als een ervaringsleer ontstaan; een weten van binnenuit. Ervaringen die getoetst kunnen worden aan onze eigen feiten.

De horoscoop

Binnen de astrologische leer wordt er gebruik gemaakt van een horoscoop. De horoscoop is een tekening waarop de stand van de hemellichamen ten opzichte van elkaar en de aarde staan aangegeven. Het woord ‘horoscoop’ komt uit het Grieks en betekent ‘het uur dat gezien wordt’. Meestal betreft het dan het geboortemoment dat men in de horoscoop ziet. Aan de hand van geboortetijd, -plaats en -datum wordt er een horoscoop berekend. Gebaseerd op deze gegevens worden de posities van de planeten, huizen, etc. in de horoscooptekening weergegeven. Een ander woord voor de geboortehoroscoop is ‘radixhoroscoop’ ook wel kortweg ‘radix’ genoemd, wat ‘wortel’ betekent. De horoscoop kun je vergelijken met een plattegrond van een stad. Er staat op aangegeven hoe je van A naar B kunt gaan: ‘Welke weg kies je en hoe kom je er?’ Dat is afhankelijk van je eigen keuze maar ook van je omstandigheden. Heb je dan eindelijk een weg voor jezelf uitgestippeld op de kaart dan blijkt in de praktijk dat jouw weg toch anders kan zijn dan je had voorgesteld.

Lot en vrije wil

Het meest besproken item binnen de astrologie is de vraag van de vrije wil. Lot en vrije wil zijn al vanouds met de astrologie verbonden. Binnen de hedendaagse psychologische astrologie gaat men er sterk vanuit dat de mens ook een vrije wil heeft om zijn leven vorm te geven. Deze benadering wordt met name in de westerse wereld toegepast en stelt de ontwikkeling van de mens centraal. Naast de vrije wil van een persoon zal ook het geslacht, de familie, de cultuur en omstandigheden een belangrijke factor vormen bij het ontwikkelen van iemands persoonlijke structuur.

De planeetstanden ten tijde van een geboorte weerspiegelen op symbolische wijze het karakter maar ook de levensloop van de mens. Door gebruik te maken van iemands geboortehoroscoop kun je iemands karakter beschouwen. De horoscoop geeft in potentie iemands aanleg en karakter weer. Het is een blauwdruk van iemands karakter en geeft in aanleg de sterke en zwakke kanten weer. Hoe een persoon de aanleg die in een horoscoop staat weergegeven, gaat ontwikkelen is afhankelijk van de eerder genoemde omstandigheden. Het wezen en de karakteraanleg zijn min of meer vaststaande gegevens maar de manier waarop iemand hiermee omgaat zal echter gedurende het leven constant veranderen.

Al het leven op Aarde staat in relatie tot de kosmische wetmatigheden. De astrologie kan een hulpmiddel zijn om via symbolen te laten zien welke krachten in je zelf spelen en hoe je die vorm geeft in de buitenwereld. Hoe minder we ons beseffen hoe we leven, hoe meer we het idee hebben overgeleverd te zijn aan het lot. Het lot wordt dan ervaren als iets wat van buitenaf komt zonder dat je daar iets in zou kunnen veranderen. ‘Hoe ga je om met het lot?’ Levenservaring en zelfkennis kunnen ertoe bijdragen dat men anders met het lot omgaat. De geboortehoroscoop kan deze zelfkennis bieden. Ze laat aanleg en talenten zien maar ook minder sterke eigenschappen van een persoon. Dit kunnen zowel bewuste als onbewuste eigenschappen zijn. Het wil absoluut niet zeggen dat iemand zijn talenten dan ook volledig benut.

Ethiek

Aan moeilijke horoscooppatronen kun je niet de conclusie verbinden dat iemand ten gronde gaat of een moeilijk leven zal krijgen. Het ligt er helemaal aan, hoe iemand met de positieve en minder sterke eigenschappen omgaat en daarmee op de omgeving reageert. Het gaat daarbij niet om het feit of iemand het makkelijk of moeilijk krijgt in zijn of haar leven. Interessanter is het te weten wat bepaalde patronen voor iemand betekenen in het grotere verband van de ontwikkeling van het bewustzijn en de persoonlijkheid.

De astrologie is net als het leven geen statisch of stilstaand geheel maar een dynamisch gegeven. De horoscoop is echter een statisch gegeven, een bepaald uitgangspunt. Je hele leven blijf je dezelfde horoscoop houden maar hoe je hiermee omgaat, bepaal je echter zelf. Ieder mens is voortdurend in beweging en verandert net als de natuur en de bewegingen in de kosmos. Er zijn technieken binnen de astrologie die deze dynamiek zichtbaar kunnen maken.

Bewustwording

Elke actie van een mens heeft een reactie tot gevolg. Al deze bewegingen zien we dus zowel in onszelf als daarbuiten. Op deze manier is de astrologie een mooi hulpmiddel om onszelf, de medemens en de relatie hier tussen te ontdekken. Deze ontdekkingen zijn echter wel bewustwordingsprocessen waar we van kunnen leren en waarmee we ons zelf kunnen veranderen om heelheid met de omgeving te ervaren.

Dialoog

Een aantal zaken kun je niet vinden in een horoscoop. Het geslacht, het milieu, de cultuur maar ook intelligentie kun je niet uit een horoscoop afleiden. Bovendien kun je mede door de achtergronden niet bepalen wat iemand met zijn of haar aanleg heeft gedaan evenals het niveau van ontwikkeling. Hieruit blijkt dat het zinvol is dat er een gesprek of een dialoog is tussen de astroloog en degene voor wie een horoscoop wordt gemaakt. Van de astroloog mag verwacht worden dat deze naast vakkennis ook over zelfkennis beschikt. Ontbrekende zelfkennis bij de astroloog zou tijdens een horoscoopbespreking kunnen leiden tot diverse eigen projecties op de ander. Hetgeen kan leiden tot een onzuivere weergave of duiding van de betreffende horoscoop.

Twaalf principes

Een horoscoop is een plaat met daarop de twaalf huizen en dierenriemtekens, de stand van de planeten en de hoek, ook wel aspecten genoemd, tussen de planeten. De horoscoop is opgebouwd uit twaalf kosmische principes die je terug ziet komen in de tekens, huizen en de planeten. Op deze wijze is er een analogie tussen de tekens en de huizen. Deze kosmische principes zijn de uitgangspunten om een karakteraanleg weer te geven. Alleen drukken de planeten, tekens en de huizen ieder op hun eigen wijze de twaalf kosmische principes uit. De tekens symboliseren de aanleg van een persoon of anders gezegd ze geven de kleuring van iemands karakter aan. De huizen weerspiegelen de omstandigheden waarin iemand zijn aanleg (de tekens) tot uitdrukking brengt. Dit zijn ook de diverse levenssituaties waar binnen iets zich kan afspelen. Planeten zijn de drijfveren of de behoeftes in iemands karakter. Het zijn de drijfveren om iets te bereiken waarbij het teken aangeeft hoe iets benaderd wordt en de huizen op welke levensgebieden.