De elementen in de astrologie

De elementen

De dierenriemtekens kennen een verdeling naar vier elementen. Er zijn dus drie tekens die tot hetzelfde element behoren. De vier elementen zijn Vuur, Aarde, Lucht en Water. Deze vier elementen vormen de basis van ons aardse bestaan. Ze zijn het fundament van alle stoffelijke bouwsels en organische structuren. Elk element is een oervorm van energie en bewustzijn dat in ieder van ons werkzaam is. Alleen ieder heeft een andere verhouding van de vier elementen in zich. De elementen geven aan hoe de wereld wordt benaderd maar ook kan worden ervaren.

De vier elementen vormen tegenstellingen met elkaar. De eerste verdeling is in positief en negatief gepoolde tekens. Vuur en Lucht zijn positief en Aarde en Water zijn negatief. Vuur en Lucht worden beschouwd als actief en hun zelfexpressie tot uiting brengend. Terwijl Aarde en Water passief en ontvankelijk zijn en hun zelfexpressie vaak moeilijk tot uitdrukking brengen waardoor deze elementen met ‘zwaarte’ worden geassocieerd. De elementen Water en Aarde leven meer in zichzelf en zullen hun energie alleen naar buiten brengen met een zekere mate van voorzichtigheid of veiligheid.

Aarde en Water zijn elementen die meer gericht zijn op het verleden of op het heden en bestaande structuren. De vuur- en luchttekens drukken zich naar de buitenwereld makkelijker uit en worden met lichtheid geassocieerd. Vuur doet dat door directe analyse en met sterk enthousiasme de wereld van zijn energie te voorzien. Lucht zal dit meer op het sociale en mentale vlak naar buiten brengen. Vuur en Lucht zijn meer op de toekomst gerichte elementen. Hoewel de elementen complementair aan elkaar zijn, bestaan er ook polariteiten of elementen die elkaars tegenstelling zijn.

Het element vuur

De vuurtekens zijn Ram, Leeuw en Boogschutter. Het element Vuur komt overeen met het intuïtieve principe. Het zijn positieve tekens dus sterk initiatiefnemend ingesteld. Ze hebben vaak een subjectieve waarneming van de werkelijkheid en kunnen vol enthousiasme ergens op afstormen. Vuur heeft vaak zo veel ideeën dat de werkelijkheid uit het oog verloren kan worden. Ze zijn sterk gericht op hun eigen individuele ontwikkeling maar ook op de toekomst. Het geeft vaak een onbewust weten (intuïtie) aan of een nagaan waar het waargenomene vandaan komt. Het object wordt vaak niet objectief waargenomen maar er is een soort aanvoelen of fantaseren waar het vandaan komt. Hoe het is gemaakt maar vooral ook hoe je het allemaal zou kunnen gebruiken. De begrippen ‘mogelijkheden, toekomst, ontdekken en dynamiek’ spelen een grote rol bij het vuurtype. De wereld wordt vooral van binnenuit en intuïtief aanvoelend beleefd. Dit element leeft sterk vanuit zichzelf wat soms overkomt als egocentrisch of met weinig gevoel. Dit is iets waar het vuurtype zelf nauwelijks van bewust is. Hij is vaak trouw aan eigen opvattingen en principes zolang ze maar genoeg mogelijkheden en perspectief bieden voor de toekomst.

Trefwoorden zijn:
Impulsief; spontaan; initiatiefvol; enthousiast; toekomstgericht; zelfvertrouwen; optimistisch; actief; verwarmend; speels; overtuiging; fantasie; heerszuchtig; ijdel; hoogmoedig; driftig; heftig; eerst doen dan denken

Het element aarde

De aardetekens zijn Stier, Maagd en Steenbok en reageren vaak tegengesteld aan de vuurtekens daar Vuur het tegenovergestelde element van Aarde is. Waar Vuur het initiatief neemt, daar zijn de aardetekens afwachtend ingesteld. Aarde is het meest tastbare en solide element en gaat uit van reële en tastbare feiten. De psychische functie die bij het element Aarde hoort is de gewaarwordingsfunctie. Gewaarworden betekent dat er iets tastbaars is. Het constateren van een feit, de concrete bestaansvorm en de zekerheid die je daaraan kunt ontlenen. Aardetekens zijn gericht op het praktische en het nuttig maken van de materiële dingen in deze wereld. Aardetekens kunnen vaak veel geduld, zelfdiscipline en doorzettingsvermogen aan de dag leggen.

Trefwoorden zijn:
Concreet; realiteit; degelijk; vorm aannemend; standvastig; rustig; bedachtzaam; zakelijk; praktisch; nuttig; verantwoordelijk; nuchter; materialistisch; koppig; hardnekkig; eigenwijs; dogmatisch

Het element lucht

De luchttekens Tweelingen, Weegschaal en Waterman zijn sterk op communicatie en uitwisseling gericht. Deze tekens zijn door hun polariteit (+) actief, initiatiefnemend en naar buitentredend ingesteld. Dit element is in zoverre anders dan het andere positief gepoolde element Vuur dat het niet intuïtief maar verstandelijk en contactueel is ingesteld. De wereld wordt zo op een objectieve manier met elkaar verbonden door feiten en objecten. De nadruk ligt op het abstracte denken, theoretiseren en het werken met ideeën. Ideeën en bevindingen worden graag met andere mensen besproken waardoor luchttekens bekend staan om hun communicatieve eigenschappen. Hierdoor komen ze vaak als flexibel, druk of fladderig over. Door de sterk mentale en verstandelijke instelling is de zwakke kant van Lucht het gevoelsleven. Hierdoor kan Lucht gevoelloos en koel overkomen. De gevoelsfunctie is moeilijk te hanteren want gevoelens zijn niet te rationaliseren en evenmin onder woorden te brengen.

Trefwoorden zijn:
Begrijpend; verstandelijk; communicatief; objectief; theoretisch; veelzijdig; levendig; bemiddelend; oppervlakkig; nerveus; onrustig; mentaal; veranderlijk; snel praten; vrolijk; graag discussiëren

Het element water

De watertekens Kreeft, Schorpioen en Vissen benaderen de wereld op een sterke gevoelsmatige manier. Voor hen is het belangrijk welke gevoelswaarde een persoon, object of een situatie oproept. Deze tekens hebben vaak een afwachtende, in zich opnemende en meegaande houding. Ze hebben een sterke fantasie en verbeeldingskracht waardoor ze weleens vluchten uit de harde realiteit in een droomwereld. De emotionele betrokkenheid met de ander kan zover gaan dat ze helemaal opgaan in een ander. Hierbij verliezen ze hun eigen ego uit het oog wat tot gevolg heeft dat ze pas later hun eigen identiteit leren vaststellen. Deze betrokkenheid zorgt er vaak wel voor dat ze zich goed kunnen verplaatsen in de gevoelens maar ook de situatie van andere mensen. Deze capaciteit zorgt er voor dat ze heel goed andere mensen kunnen helpen of verzorgen. Hun emotionele betrokkenheid en gevoeligheid hoeven ze echter niet altijd te tonen. Deze gevoeligheid kan hen zo kwetsbaar maken dat ze als compensatie een masker van ongevoeligheid opzetten. Hierdoor kunnen ze als koel of berekenend overkomen.

Trefwoorden zijn:
Subjectief; gevoelig; meelevend; emotioneel; zachtmoedig; hulpvaardig; fantasievol; dromerig; ; veranderlijk; sentimenteel; beïnvloedbaar