De dierenriemtekens

De dierenriemtekens

De sterrenbeelden zoals men die vroeger aan de hemel zag staan vormen de basis voor de huidige dierenriemtekens. De dierenriem is een band met sterren waarlangs de Zon schijnbaar zijn jaarlijkse omwenteling maakt. Deze band is ongeveer 16 graden breed en noemt men dierenriem of zodiak. Voordat de huidige twaalfdeling van de dierenriem werd gebruikt, zijn er diverse verdelingen geweest van de sterrenhemel. De Egyptenaren zijn de uitvinders van de decanaten. Zij verdeelden de dierenriem in 36 stukken van elk tien graden. Hoewel de Egyptenaren ook werkten met de twaalf dierenriemtekens zoals wij die nu gebruiken, gaven zij aan sommige tekens andere namen of gebruikten andere symbolen. Zoals het teken Kreeft dat ook als Scarabee of als twee duiven wordt aangetroffen. De Babyloniërs gebruikten een dierenriem van achttien sterrenbeelden. Naast tien nu nog gebruikte sterrenbeelden gebruikten ze onder andere de Pleiaden, Hyaden, Orion, Perseus, Auriga, Praesepe en de noordelijke en zuidelijke Vissen. In sommige boeken wordt melding gemaakt van een dierenriem van elf sterrenbeelden. Hierbij is het sterrenbeeld Weegschaal een onderdeel van de scharen van de Schorpioen. Wanneer de huidige twaalf sterrenbeelden zijn ontstaan is niet helemaal duidelijk. Men gaat uit van de periode van 500 tot 300 v. Chr. toen de Griek Eudoxos de zonnebaan verdeelde in twaalf gelijke tekens. Maar zelfs rond het begin van de jaartelling werd nog gebruik gemaakt van achttien sterrenbeelden.

De namen van de sterrenbeelden komen van verschillende culturen. Ram komt waarschijnlijk net als Leeuw uit Egypte. In Babylonië werd het teken Leeuw Grote Hond genoemd. De Stier komt uit Babylon. Hoe de sterrenbeelden precies aan hun namen komen blijft toch gissen. Men kan een bepaald beeld hebben gezien in de sterren of men bracht een bepaald sterrenbeeld in verband met de gebeurtenissen op aarde. De Grieken hebben hun stempel gedrukt op de huidige namen van de dierenriemtekens.

Astrologisch basisprincipe

De sterrenbeelden en de dierenriem vormen een cirkel van 360 graden. Bij een cirkel bestaat er geen begin- of een eindpunt. Men gebruikt nul graden Ram als beginpunt van de dierenriem. Dit punt wordt ook wel het lentepunt genoemd. Op het moment dat de Zon op nul graden Ram staat begint op het noordelijk halfrond de lente. De twaalf tekens van de dierenriem vormen de basis van de astrologie. Deze twaalf tekens vormen twaalf kosmische principes met ieder een eigen symboliek. Ieder teken heeft zijn eigen karakteristieken van waaruit onder andere een karakteraanleg naar voren kan komen. In een horoscoop komen alle tekens tot uitdrukking. Hierdoor zal haast niemand het zuivere principe van een sterrenbeeld uitleven maar zal dit altijd een mengeling zijn van een aantal tekens. Hierdoor is het al heel moeilijk om het karakter van een persoon aan één sterrenbeeld (de stand van de Zon) op te hangen.

Polariteit

De dierenriemtekens worden verdeeld naar een polariteit. Een teken is positief of negatief gepoold, waarbij de positieve tekens een actieve, initiatiefnemende en een naar buitengerichte instelling hebben. De negatieve tekens hebben een passieve, afwachtende, beschouwende en in zich opnemende instelling. De positieve tekens weerspiegelen het mannelijk principe en de negatieve tekens het vrouwelijke principe. Hierbij is geen van beide polariteiten superieur of inferieur aan elkaar. Elke polariteit geeft meer een basishouding aan van waaruit bepaalde tekens maar ook planeten zich manifesteren. Je kunt dit vergelijken met het Yin-Yangprincipe waarbij twee gelijkwaardige elkaar complementerende krachten één geheel vormen. In tabel 4 op de volgende bladzijde staat vermeld welk teken tot welke polariteit behoort.

Het teken Ram

Het teken Ram is het eerste dierenriemteken en zijn sfeer is analoog aan iets nieuws of het begin van iets. Er wordt gestart vanuit een enthousiast en spontaan idee waarbij niet gerealiseerd wordt wat de gevolgen kunnen zijn. Snel handelen en later pas nadenken zijn kenmerken van Ram. Niet dat Ram dit bewust doet maar door zijn ongeduld kan hij makkelijk tegen heilige huisjes aantrappen waar Ram de waarde niet direct van inziet. Het Ramprincipe is het pure overlevingsprincipe van het individu en houdt nog geen rekening met anderen.

Kenmerken zijn: iets nieuws starten; initiatief nemen; assertief; actief; spontaan; direct; moedig; onafhankelijk; competitie; ongeduldig; egocentrisch; van alles starten en niet afmaken; overhaastig; roekeloos; agressief; ontactisch

Spirituele doel: ik heb bestaansrecht, ik ben, ik mag er zijn, gezonde balans tussen ik en de ander, het aardse leven (fysieke lichaam) accep-teren, pionieren, ervaren en bewust worden van jezelf of je goddelijke vonk.

Het teken Stier

Het teken Stier straalt een sfeer van rust en kalmte uit daar waar Ram heel impulsief kan reageren. Stier is een teken dat langzaam op gang is te brengen maar als de zaken eenmaal lopen, dan zal Stier zich er de volle honderd procent voor blijven inzetten. Zelfs als andere tekens de moed al lang hebben opgegeven. Een prettige, harmonieuze situatie waar Stier in alle rust zijn zekerheden kan bekijken is heel belangrijk. Stier kan echter het gevaar van traagheid zowel in begrip als in handelen hebben.

Kenmerken zijn: degelijk; betrouwbaar; vriendelijk; traag; behoudend; rustig doorzetten; harmonieus; muzikaal; volhardend; lekker eten; tuinieren; natuur; materialistisch; praktisch en productief ingesteld; koppig

Spirituele doel: het fysieke aardse leven (en dus ook je fysieke li-chaam) accepteren en daar ook van mogen genieten, het ervaren van lust- en onlustgevoelens van het fysieke lichaam, ontwikkeling van ei-genwaarde en de zekerheid uit jezelf halen. Vorm geven aan materie: bouwen, creëren of vormgeving.

Het teken Tweelingen

Het teken Tweelingen is sterk gericht op communicatie en uitwisseling. Het leggen van contacten met de medemens is dan een noodzakelijk gevolg en daardoor heel erg belangrijk voor Tweelingen. Hierbij kan het gaan om losse oppervlakkige contacten. De eerste twee tekens Ram en Stier zijn meer op zichzelf gericht. Tweelingen daarentegen is sterk gericht op de buitenwereld en heeft daardoor zijn aandacht op vele zaken gericht. Veel dingen doen en ondernemen en het liefst nog tegelijkertijd ook. Dit brengt verandering en bewegelijkheid met zich mee. Hierdoor kan Tweelingen rusteloos en ongeconcentreerd zijn of met veel dingen starten maar het dan niet afmaken.

Kenmerken zijn: communicatief; makkelijk contacten leggen; flexibel; oppervlakkig; leergierig; nieuwsgierig; beweeglijk; zenuwachtig; gericht op feiten; onstandvastig; moeilijk concentreren; snel en makkelijk aanpassen

Spirituele doel: werkelijk contact maken op alle lagen en niveaus, met name met je eigen ziel of wezen, maar ook met anderen om je heen. Het daadwerkelijk uitwisselen van gevoelens, ideeën en visies zonder dat er een afwijzing op zit.
Innerlijke kennis en wijsheid (Boogschutter) uitdragen. Werkelijk kunnen luisteren, verbinden en uitwisselen op alle lagen.

Het teken Kreeft

Het teken Kreeft is sterk op de emotionele binding met de buitenwereld gericht. Door deze emotionaliteit in de buitenwereld tot uitdrukking te brengen zal Kreeft zijn voelsprieten gebruiken om te bepalen of een situatie wel veilig is. Hierdoor kan Kreeft goed sferen en onbewuste ondertonen in de omgeving gewaarworden. De emotionele beleving is zo gericht op de buitenwereld zodat er een grote behoefte bestaat aan het koesteren, verzorgen en helpen van andere mensen. Zeker in de directe omgeving van het gezin of de familie zal deze behoefte sterk tot uitdrukking worden gebracht. Huiselijkheid en emotionele geborgenheid kunnen hieruit voortvloeien.

Kenmerken zijn: zorgzaam; beschermend; emotioneel; gevoelig; moederlijk; huiselijk; warme liefde; snel geïrriteerd; behulpzaam; verzorging; gezellig; inhalig; labiel; overbezorgd

Spirituele doel: dieperliggende gevoelens en emoties toelaten in je-zelf en dit verbinden en delen met de buitenwereld. De zorgzaamheid en koestering naar jezelf, thuis komen en voelen bij jezelf, wortelen in het aardse bestaan, en daarmee ook in je fysieke lichaam. Een eigen emotionele basis hebben dat zorgt voor emotionele veiligheid en onaf-hankelijkheid.

Het teken Leeuw

Het teken Leeuw is sterk gericht op eigen ontwikkeling, plezier en creativiteit. Hierdoor heeft Leeuw bevestiging van de omgeving nodig, wat Leeuw alleen maar sterkt in zijn manifestatie. De Leeuw is joviaal en loyaal en eigenwaarde en zelfvertrouwen zijn heel erg belangrijk. Leeuw kan vaak heel goed regelen en organiseren maar ook heel makkelijk de leiding nemen of krijgen. Het gevaar bestaat dan wel dat Leeuw te dominant wordt en anderen wil gaan overheersen. Scheppende of creatieve behoeften worden gebruikt om zichzelf uit te drukken.

Kenmerken zijn: warm en hartelijk; gul en royaal; middelpunt; creativiteit; heerszuchtig; leidinggevende capaciteiten; houdt van luxe en gemak; trots; ijdel; waardig; moedig; nobel; speels; zelfvertrouwen; organisatietalent; dramatiek; grootspraak; egocentrisch; speculatiezucht; stabiel en zelfbewust

Spirituele doel: leven vanuit je hart en eigen centrum. Speels, ge-nietend van het leven, de levensenergie laten stromen. Het kosmische innerlijke kind. Innerlijk zelfvertrouwen ontwikkelen, uniek zijn ten opzichte van de groep (Waterman) en volledig jezelf durven zijn. Ego en persoonlijkheid ondergeschikt maken aan ziel, hart, liefde. ZIJN!

Het teken Maagd

Het teken Maagd is praktisch en nuchter ingesteld. In tegenstelling tot het voorgaande teken Leeuw dat uitbundig en vol zelfvertrouwen kan zijn is Maagd kritisch. Als de Maagd te kritisch is kan dit leiden tot (zelf)kritiek. Alles moet tot in de puntjes verzorgd zijn en Maagd kan daarbij heel erg precies en pietluttig zijn. De Maagd is analytisch en op detail gericht. De onzekerheid over de perfectie en de angst om maar niets over het hoofd te zien leiden vaak tot gestaag en hard werken. Om zich niet in details te verliezen zal de informatie zorgvuldig op een rij worden gezet en worden uitgezeefd zodat deze overzichtelijk en helder blijft. Maagd kan zich door de praktische instelling vaak heel verdienstelijk opstellen.

Kenmerken zijn: kritisch; analytisch; verdienstelijk; nuttig; praktisch; nuchter; ijverig; oog voor detail; bescheiden; hard werken; pietluttig; op gezondheid gericht; hygiënisch; allergisch; perfectionistisch; zwaarmoedig; steriel

Spirituele doel: Het fysieke aardse leven accepteren en de ziel of het spirituele (Vissen) integreren in het dagelijkse leven of werk(zaamheden). De zuiverheid op aarde brengen. Werkelijk contact met je fysieke lichaam, lichaamsbewustwording en lichtenergie (Vis-sen) doorheen laten stromen. Je staande houden in het aardse bestaan.

Het teken Weegschaal

Het teken Weegschaal is sterk gericht op een harmonieuze omgang met de sociale omgeving. Het is het zevende teken waarmee het tweede deel van de dierenriemtekens begint. Waren de eerste zes tekens gericht op ontwikkeling van de persoonlijkheid zelf. Vanaf het teken Weegschaal wordt de aandacht gericht op de omgeving, de sociale groep en de maatschappij. Weegschaal is zo sterk op harmonie gericht dat aanpassing aan de omgeving van essentieel belang is. Het is een bevestiging om er bij te horen. Hiervoor moeten vaak compromissen worden gesloten en zal Weegschaal met tact opereren. Het gevaar bestaat  dat de Weegschaal zichzelf vergeet en niet meer voor zichzelf opkomt. Communicatie en uitwisseling zijn belangrijke behoeften.

Kenmerken zijn: gericht op de buitenwereld; diplomatiek, op harmonie gericht; objectief; toegefelijk; besluiteloos; tactisch; verstandig en verstandelijk; zachtaardig; hoffelijk; conflicten vermijden; lieve vrede bewaren; twijfel; geen keuze kunnen maken

Spirituele doel: verbinden en relateren met jezelf, de balans vinden tussen jezelf (Ram) en de ander. Liefde voor jezelf ontwikkelen en van daaruit relateren met jezelf, op alle lagen in je zelf en met de ander of buitenwereld. Hierdoor ontstaat een werkelijke afstemming op de an-der, waardoor één-op-ééncontacten het meest natuurlijke (werk)terrein zijn.

Het teken Schorpioen

Schorpioen is het teken dat sterk gericht is op emotionele betrokkenheid in relaties. De wereld zal vaak vanuit een emotionele behoefte benaderd worden. Schorpioen heeft de neiging tot het uiterste te gaan en enorme emotionele risico’s te nemen om het gevoel te krijgen dat iets tot in het diepste wezen doorgrond is. Hierdoor heeft Schorpioen de behoefte om alles wat verborgen is te doorgronden en naar boven te halen. Dit gaat echter gepaard met zeer grote vastberadenheid en intensiteit maar maakt Schorpioen ook zeer kwetsbaar. Als die kwetsbaarheid te bedreigend wordt, dan kan Schorpioen steken onder water gaan geven of zich in zijn schulp terugtrekken en zal zijn emoties opkroppen of verbergen.

Kenmerken zijn: grondig; diepgang; gesloten; verborgen emoties; ongenuanceerd; broeierig; machtsstrijd; dood en wedergeboorte; sterke wil; intensiteit; wantrouwend; mysterieus; diepgaand onderzoeken; principieel en consequent; emoties opkroppen    

Spirituele doel: werkelijk en diepgaand contact en verbinding ma-ken met jezelf en anderen, naar de kern waar het werkelijk over gaat: de ziel of de werkelijke emotie. Transformeren van jezelf, anderen of zaken. Werkelijke overgave aan het leven, de ander (door intimiteit en/of seksualiteit) en jezelf. Accepteren van je eigen duistere kanten, je eigen sterfelijkheid, angsten en seksuele behoeften.

Het teken Boogschutter

Het teken Boogschutter is ideologisch en filosofisch ingesteld. Het uitdragen van geestelijke waarden kan met veel vuur en enthousiasme worden gedaan. Boogschutter richt zich graag op de grotere verbanden en ziet daarbij soms wel eens de feiten over het hoofd. Avontuur en nieuwe plannen wil Boogschutter graag aangaan. Nieuwe impulsen kunnen er vaak niet genoeg zijn waardoor Boogschutter rusteloos maar ook ongeduldig kan overkomen. Boogschutter is zoekend naar de samenhangen en de verbanden in alles wat die tegenkomt in het leven.

Kenmerken zijn: filosofisch; toekomstgericht; enthousiast; joviaal; humoristisch; openhartig; vrijheidlievend; avontuurlijk; ruimdenkend; optimistisch; overdreven en buitensporig; meningen boven de feiten; idealistisch; overtuigingskracht; moraliseren; intolerant

Spirituele doel: Je eigen waarheid (hoe jij dat van binnenuit (de ziel) voelt en ervaart) en visie op het leven uitdragen. Innerlijke wijsheid toe laten. Overtuigingen loslaten en buiten kaders kunnen denken. Contact maken met een metafysisch bewustzijn in onszelf en het con-tact maken en verbinden met god of het goddelijke.

Het teken Steenbok

Steenbok is heel sterk op verantwoordelijkheid gericht. In de voorgaande tekens heeft de mens zich kunnen ontwikkelen, zowel innerlijk als in de maatschappij. In het teken Steenbok wordt hiervoor de verantwoordelijkheid gedragen. Steenbok is het teken van het leiderschap en dan moet je consequent zijn en je behoudend opstellen. Hierdoor kan Steenbok eenzaamheid tegenkomen doordat alles in eigen hand wordt gehouden. Als je alles zelf doet dan kan je niet verantwoordelijk worden gesteld voor de fouten van anderen. Orde, gezag, structuur en regelmaat behoren tot Steenbok zodat deze zekerheid verkrijgt om zijn verantwoordelijkheid te kunnen dragen.

Kenmerken zijn: ordelijk; disciplinair; regelmaat; gezagdragend; ernstig; zwaarmoedig; star; gesloten; volhardend; bescheiden; stabiel; mensenschuw; doelgericht; pessimistisch; alleenheerschappij; formeel; ouwelijk

Spirituele doel: je eigen autoriteit en gezag accepteren. Natuurlijk innerlijk leiderschap, het voorbeeld leven en het hogere doel dienen, dat ook jouw doel is. Jouw bijdrage aan de wereld: wat breng jij (jouw licht) in de wereld.

Het teken Waterman

Het teken Waterman is zeer sterk gericht op vrijheid, gelijkheid en broederschap. De bestaande structuren en de grenzen van Steenbok worden door Waterman doorbroken. Het is het teken van nieuwe ideeën en het streeft naar vernieuwing en hervorming. Communicatie en uitwisseling, vooral op gelijk niveau, zijn belangrijk. De drang naar vrijheid en individualiteit kan er toe leiden dat Waterman rebelleert tegen bestaande regels, normen en wetten.

Kenmerken zijn: verstandelijk en contactueel ingesteld; vrijheidlievend; individueel; vindingrijk; rebels; onconventioneel; rusteloos; voorvechter voor gelijkheid en gelijkwaardigheid; origineel; vrije meningsuiting; humaan; democratisch; revolutionair; provocatief; solidariteit; gevoelskoud; onpersoonlijk; onbevooroordeeld; objectief

Spirituele doel: je eigen unieke positie innemen ten opzichte van de groep (clan). Je eigen individualiteit en vrijheid durven leven, verbon-denheid met de sociale omgeving en je inzetten voor de groep, vereni-ging of andere non-profit-organisatie. Jezelf vrij maken van beperken-de waarden, normen en overtuigingen. Oordeelloos zijn naar jezelf en anderen.

Het teken Vissen

Vissen is de laatste fase van de dierenriem. Het is het einde van de cyclus waarin de zaken afgerond, opgelost, losgelaten of verwerkt dient te worden. Dit teken kan zich sterk invoelend en meelevend opstellen. Het is een zachtmoedig teken dat onbaatzuchtig, uit naastenliefde andere mensen graag helpt. Vissen kan zich hierbij zo opofferen dat zijn eigen wil en ego wordt vergeten. Vissen is een metafysisch teken en is vaak heel gevoelig voor sferen, dromen en beelden. Deze droomwereld voelt vaak zo lekker aan dat een vlucht uit de werkelijkheid zeer zeker mogelijk is.

Kenmerken zijn: meelevend; gevoelsmatig; empatisch, helpend, verzorgend, gevoelig; zichzelf wegcijferend; geslotenheid; passief; afzondering; zelfopoffering; wisselvallig; plooibaar; neigend tot minderwaardigheidsgevoelens; normloos; beïnvloedbaar; snel verslaafd; onevenwichtig; mysterieus; metafysisch; droomwereld; werkelijkheid ontvlucht; materie verwaarloost, contact met een hoger bewustzijn

Spirituele doel: het spirituele toelaten, je verbinden met de andere niet-geziene wereld. Universele liefde in jezelf toelaten en boven de beperkingen van het aardse bestaan (Maagd) staan. Meestromen met en overgave aan het leven. Zingeving en verbinding met de ziel.