De huizen in de horoscoop

De huizen in de horoscoop

De horoscoop is naast de verdeling in twaalf dierenriemtekens ook verdeeld in twaalf sectoren of huizen. De huizen zijn gebaseerd op de draaiing van de aarde om haar eigen as. In één etmaal vindt er een omwenteling plaats. De belangrijkste punten van het huizensysteem zijn de Ascendant en het MC. De Ascendant is het teken dat aan de oostelijke horizon rijst en het MC (Medium Coeli) is het hoogste punt van de dierenriem. De ascendant is het beginpunt (ook wel hoorn of cusp genoemd) van het eerste huis. Daar tegenover is de Descendant het begin van het zevende huis. Het MC is het begin van het tiende huis en het laagste punt aan de hemel (IC=Imum Coeli) is het begin van het vierde huis.

Snelle beweging

De dierenriemtekens vormen een cirkelvormige band om de aarde. Kijk je op een bepaald moment naar de oostelijke horizon (de ascendant) dan zul je daar een bepaald sterrenbeeld zien staan. Door de draaiing van de aarde zal er een verschuiving van het achterliggende sterrenbeeld plaats vinden. Hierdoor zal steeds  een ander dierenriemteken boven de horizon verschijnen. Gemiddeld zal dit om de twee uur veranderen. Er zijn immers twaalf tekens die in 24 uur rond lijken te gaan. De verdeling van het huizensysteem is afhankelijk van de hoek tussen het punt van de dierenriem dat op de tijd en plaats waarvoor de horoscoop wordt gemaakt aan de oostelijke horizon aan het opkomen (ascendant) is en het punt dat dan precies in het zuiden staat (MC).

Doordat ieder dierenriemteken er ongeveer twee uur over doet om het MC te passeren verandert de verdeling van de tekens en de planeten over de sectoren erg snel. Door deze snelle verandering in het huizensysteem is het dus van belang om een zo exact mogelijke geboortetijd te hebben voor het berekenen van de huizen.

Omstandigheden

De huizen weerspiegelen de omstandigheden die een mens kan tegenkomen in het leven. In de omstandigheden kan de mens zijn behoeften, drijfveren en karaktereigenschappen tot uitdrukking brengen. Hierdoor creëert de mens zijn omstandigheden die het in zijn leven ervaart. Het is dus een wisselwerking tussen de innerlijke wereld en de buitenwereld.

Het eerste huis

De ascendant is het begin van het eerste huis. Dit huis symboliseert het optreden en handelen in de buitenwereld. Hier vindt de presentatie van de persoonlijkheid naar buiten toe plaats. De ascendant geeft informatie over de manier en kleur van iemands directe uiting. Dit kan zowel plaats vinden in de manier van reageren of aanpassen aan de omgeving als ook de fysieke manier hoe iemand overkomt. Hierdoor wordt de ascendant ook geassocieerd met het lichaam en de lichamelijke gesteldheid.

Trefwoorden zijn:
De persoonlijkheid; fysieke verschijningsvorm; actief handelen; wilskracht; naar buiten treden; ik ben; uitstraling; houding

Het tweede huis

Het tweede huis weerspiegelt omstandigheden waarin we ons streven naar onze behoeften aan materiële en geestelijke zekerheden kunnen verwerkelijken. Specifieke talenten en hoedanigheden die gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld geld mee te verdienen. Het geeft aan wat je hebt of kunt zodat je hier materiële zekerheid aan kunt ontlenen. Bovendien laat het tweede huis zien hoe je met waarden en bezittingen omgaat en hoe je eigenwaarde vaststelt.

Trefwoorden zijn:
Materiële hulpbronnen; geld en roerend goed; financiële positie; natuurlijke aanleg; talenten; gevoel voor waarden; materieel genot

Het derde huis
Het derde huis geeft aan hoe je in contact treedt met de buitenwereld. Het derde huis is eerder gericht op vlug, los of oppervlakkig contact. Het geeft de manier aan hoe je informatie opdoet. Vooral op het verstandelijke en contactuele niveau. Spreken en schrijven zijn de belangrijkste uitingswijzen.

Trefwoorden zijn:
Communicatie; uitwisseling; brieven; documenten; buren en kennissen; correspondentie; roddelpraat; geruchten; korte reizen of uitstapjes; broers en zusters; verkeer en vervoer; lagere school; cursussen

Het vierde huis

Het vierde huis geeft aan hoe we met onze gevoelens en emotionele bindingen omgaan. Vooral die met de familie of het gezin waar we vandaan komen. Het verzamelen en incasseren van gevoelens en deze dan gebruiken om je een veilig en beschermd thuis te bieden. Bovendien geeft het vierde huis aan waar we vandaan komen. Het zijn onze wortels dus de band met de familie en vaak ook met het verleden.

Trefwoorden zijn:
Afkomst; familie; thuisbasis; ouderlijk huis; emoties; gevoelsleven; onroerende goederen; landerijen; emotionele bindingen met familie of gezin; emotionele basis; eigen plek

Het vijfde huis

Het vijfde huis geeft de omstandigheden aan waar we onszelf in het middelpunt stellen. Het is het huis van leiderschap, centraliteit, willen en onze creativiteit. Bovendien geeft het onze levenslust of energie aan. Plezier, spel, hobby maar ook kinderen vallen onder het vijfde huis. De analogie met het dierenriemteken Leeuw maakt dat het vijfde huis ons de kans biedt om te weten te komen wie we nu eigenlijk zijn. Het verleent ons een stukje identiteit.

Trefwoorden zijn:
Creativiteit; hobby; spel; plezier; kinderen; gokken; speculatie; centraliteit; minnaar of minnares; verliefdheden; toneel en theater

Het zesde huis

Het zesde huis symboliseert die levenssituaties waarin het mogelijk is op een praktische, concrete, tastbare maar ook dienstbare manier dingen te leren. Het is het huis van ondergeschikt zijn aan, ordenen, detailleren en verzorgen. Het weerspiegelt ook je houding ten opzichte van de dagelijkse werkzaamheden en gang van zaken in het leven. Om iedere dag praktisch iets tot stand te brengen dien je echter wel gezond te zijn. Hierdoor weerspiegelt het zesde huis ook het fysieke lichaam waardoor dit huis ook informatie verschaft over de gezondheid.

Trefwoorden zijn:
Gezondheid; dienstverlening; praktisch; concreet; dienstbaar; werknemers; leefgewoonten; arbeidssituaties; werk en werkzaamheden; hygiëne; voeding

Het zevende huis

Het zevende huis geeft aan hoe je met relaties omgaat en wat je in een relatie zoekt. Het zijn levenssituaties waarin verstandelijke en contactuele actie met de ander mogelijk is. Hierdoor vallen allerlei sociale activiteiten onder dit huis waarbij nauw samengewerkt moet worden. Relaties met de buitenwereld, de sociale omgang en de harmonie met de omgeving. Als een samenwerking niet lukt, ontstaat vijandigheid en ongelijkwaardigheid. Hierdoor weerspiegelt het zevende huis ook openlijke vijandschap en tegenstanders.

Trefwoorden zijn:
Huwelijk; echtgenoot of echtgenote; de partner; compagnon; vijanden of tegenstanders; samenleving; overeenkomsten; de ander

Het achtste huis

Dit huis geeft de omstandigheden aan waarbinnen de behoefte aan gevoelszekerheid heel erg groot is. Dit leidt vaak tot een verdieping en intensivering van het gevoel. Het is het huis van omzetting en transformatie. Het is het persoonlijk onbewuste waar zaken liggen opgeslagen die vragen om verwerking. Hierdoor kun je moeilijke, onverteerbare of pijnlijke zaken tegenkomen of in kritieke toestanden terechtkomen die je als onprettig ervaart. Hierbij gaat het dan bijvoorbeeld om een machtsstrijd of de confrontatie met de diepten in je eigen innerlijk. Het zijn dan vaak verdrongen ervaringen.

Trefwoorden zijn:
Dood en wedergeboorte; seksualiteit; transformatie; geheimen en verborgenheden; occultisme; paranormale verschijnselen; erfenissen; geld van een ander; schulden en faillissementen; innerlijke kracht; angsten

Het negende huis

Het negende huis symboliseert de levenssituaties waarin we onze identiteit kunnen leren kennen. Waarin we leren wie we werkelijk zijn en welke inzichten en overtuigingen we hebben. Onder dit huis vallen alle blikverruimende en horizonverbredende uitingen en levensomstandigheden die leiden tot een totaaloverzicht op de menselijke cultuur en identiteit. Hierdoor wordt dit huis vaak geassocieerd met het buitenland waarin we ons in een vreemde cultuur begeven. Studie, religie en filosofie zijn ook uitingswijze waardoor het horizonverruimende behoefte van het negende huis tot uitdrukking komt. Het is het huis van de beeld- en meningsvorming en waar een visie wordt gevormd en uitgedragen.

Trefwoorden zijn:
Buitenland; vreemde culturen; doelen en idealen; reizen; emigratie; religie; filosofie; hogere opleidingen of studies; juridische zaken; ethiek; wereldbeschouwing

Het tiende huis

Het begin van het tiende huis is het hoogste punt van de horoscoop. Het weerspiegelt de maatschappelijke positie die je hebt veroverd of zou willen veroveren. Hierdoor vallen werk (in de zin van beroep) en carrière onder dit huis. Het is de bewuste presentatie van ons kunnen aan de buitenwereld. Het is het huis waarin mensen graag tastbare resultaten en waardering willen zien van hun activiteiten. Roem, eerzucht, ouders, wetgeving en verantwoordelijkheden vallen onder de heerschappij van dit huis.

Trefwoorden zijn:
Ambitie; sociaal-economische status; carrière; beroep; wetgever; gezag; werkgever; staatshoofd; regering; machthebber; eer en aanzien; zelfbeeld

Het elfde huis

Het elfde huis weerspiegelt je gemeenschapsgevoel en je plaats in de samenleving. De eigen identiteit wordt geplaatst in het grotere geheel van de samenleving vooral van gelijkgestemde mensen. Vooral op het vlak van de communicatie met grotere groepen mensen. In het zevende huis vindt de communicatie en uitwisseling plaats tussen twee mensen. In het elfde huis is het uitwisseling tussen groepen mensen. Hierdoor vallen vrienden maar ook verenigingen en grotere maatschappelijk verbanden onder dit huis.

Trefwoorden zijn:
Vrienden; kameraden; collega’s; wensen; maatschappelijke idealen; verenigingen; vakbonden; groepsactiviteiten; vrijheid, gelijkheid en broederschap; tijdgeest

Het twaalfde huis

Het twaalfde huis geeft omstandigheden aan waarin we vooral op het gevoelsmatige, geestelijke en emotionele vlak kunnen leren. Het is het huis van loslaten of onthechten. Loslaten leidt tot bevrijding, ongebonden zijn en een onpersoonlijke instelling. Meevloeien met de stroom van het leven. Als je dit vrijwillig doet dan leidt dit tot bevrijding, onvrijwillig kun je het ervaren als verlies, noodlot of pech. Het is het huis van afzondering, inkeer en omstandigheden die het mogelijk maken je te verbinden met het grote geheel of een goddelijk of spiritueel principe. Dit kan bijvoorbeeld via religie, onthechting, yoga of meditatie.

Trefwoorden zijn:
Afzondering; teruggetrokken; gevangenissen; ziekenhuizen of inrichtingen; beperking; spirituele beleving; contact met een hoger bewustzijn; loslaten; onthechten; zelfverloochening; drugs- of alcoholverslaving; kloosters; vlucht uit de werkelijkheid